РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 08.06.2020

Длъжност: Главен експерт „Инвентаризация на горските територии и горско планиране”
Звено: РДГ Бургас


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

8000 гр. Бургас , ул. „Цар Иван Шишман“ № 8,

тел. 056 / 894370, факс 056 / 842779

 

ОБЯВЛЕНИЕ

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД 16 – 223 / 28.05.2020 г. на директора на РДГ Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността Главен експерт „Инвентаризация на горските територии и горско планиране” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за който се обявява конкурса – 1 работно място.

І. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт „Инвентаризация на горските територии и горско планиране” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас:

1. Образователна степен – висше лесовъдско образование, квалификационна степен бакалавър.

2. Специалност: професионална квалификация „инженер по горско стопанство", „магистър-инженер по горско стопанство" или „магистър-инженер" по специалностите „Горско стопанство", „Лесовъдство", „Лесоползване", „Лесоустройство", „Ловно стопанство", „Селекция, семепроизводство и горски култури", „Защита на горите", „Стопанисване на горите", „Ловно и рибно стопанство", „Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

3. Професионален опит – 2 г. стаж по специалността. 

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса са тест и интервю с кандидатите.

ІІІ. Допускане до конкурса – етапи:

1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2. Допускане на кандидатите.

3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

ІV. Провеждане на конкурса – етапи:

1. етап – провеждане на тест.

2. етап – интервю.

3. етап – окончателно класиране.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за длъжността са:

1. Заявление за участие по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец.

3. Копия от документи за образователно – квалификационна степен.

4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина.

5. Автобиография европейски формат – CV.

6. Копие от документ за самоличност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул.Иван Шишман № 8, ет. 4, стая № 11.

VІ. Документите следва да бъдат представени в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на РДГ Бургас, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул.Иван Шишман№ 8, ет. 4, стая № 11 всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: rugburgas@iag.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите за участие в конкурса да се предоставя на кандидатите длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на РДГ Бургас и на таблото за обяви в административната сграда на РДГ Бургас.

VІІІ. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявят на седмия ден от крайнаната дата за подаване на документите на интернет страницата на РДГ Бургас.

            ІХ. Длъжността Главен експерт „Инвентаризация на горските територии и горско планиране” е свързана с провеждане на държавната политика по планиране и инвентаризация на дейностите в горите, като ръководи, координира, контролира и участва в цялостната лесовъдска дейност, свързана с формирането и възобновяването на насажденията; увеличаване на тяхната продуктивност; подобряване на здравословното им състояние; повишаване на устойчивостта им на биотични и абиотични  фактори; съхраняване и обогатяване на горските екосистеми и биологичното разнообразие в тях; повишаване на специалните им функции и ползвания. Контролира изготвянето и приемането на горскостопанските планове, свързани с цялостната горскостопанска дейност в горските територии и съблюдава спазването на нормативните документи и разпореждания на висшестоящите органи по тези въпроси. Анализира състоянието на горските екосистеми с цел регулиране ползването от горите на зрелите запаси, добива на дървесина от ценни дървесни видове и други продукти. Отговаря за цялостната дейност по изготвянето, обсъждането, приемането и прилагането на областните планове за развитието на горските територии. Участва в работата по обсъждането и приемането на заданията за изготвяне на  горскостопанските планове. Взема участие в първото и второто лесоустройствено съвещание за изготвяне на горскостопански план. Извършва контролни проверки на терена, на дейността по инвентаризация и планиране на горските територии. Осъществява контрол по изпълнението на горскостопанския план. Изготвя отчетни форми на горскте територии – 1 и 7 ГФ.

Х. Минималният размер на основната заплата за длъжността Главен експерт  „Инвентаризация на горските територии и горско планиране” на РДГ Бургас е в размер на 610 лева.

ХІ. РДГ Бургас не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

Материали