РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 20.09.2021

Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Берковица

 

Регионална  дирекция по  горите – Берковица, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-16/05 от 03.09.2021 г. на директора на РДГ – Берковица

 ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Горски инспектор”, в дирекция „Горско стопанство“, офис Берковица - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица.

Материали