РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 24.04.2023

Длъжност: „Главен експерт –залесяване и защита на горските територии“
Звено: РДГ Велико Търново

   Длъжността Главен експерт-залесяване и защита на горските територии, дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите В. Търново е свързана с: контрол на дейностите по залесяване (залесителни мероприятия и грижите по отглеждане на горски култури) и защита на горските територии срещу ерозия и порои, болести, вредители и други повреди на територията на РДГ В.Търново; проверка по жалби и сигнали, свързани с опазването на горите; проверка по документи и на терен на ГСП и план-извлечения на територията на РДГ В. Търново.

Материали