Изпълнителна агенция по горите

Структура с данни за служителите

Длъжност: Изпълнителен директор
Име: Александър Дунчев
Телефон: 0298511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: dountchev@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Филип Ковашки
Телефон:
Вътрешен:
Електронна поща: filipk@iag.bg
Длъжност: Зам. изп. директор
Име: Росен Попсавов
Телефон: 0298511509
Вътрешен: 509
Електронна поща: popsavov@iag.bg
Длъжност: Главен секретар
Име: Димитър Баталов
Телефон: 0298511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: dbatalov@iag.bg
Длъжност: Финансов контрольор
Име: Веска Делчева
Телефон: 0298511557
Вътрешен: 557
Електронна поща: vdelcheva@iag.bg
Длъжност: Служ. по сиг. на информацията
Име: Димитър Баталов
Телефон: 029045310
Вътрешен:
Електронна поща: dbatalov@iag.bg
Звено "Вътрешен одит":
Длъжност: Ръководител звено
Име: Благовеста Лалова
Телефон: 029045351
Вътрешен:
Електронна поща: blalova@iag.bg


Отдели
Служители в дирекцията: 2
Дирекция "Финанси и управление на собствеността":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Светла Давидкова
Телефон: 0298511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: davidkova@iag.bg


Отдели
Финанси, бюджет и счетоводство
Управление на собствеността и обществени поръчки
Служители в дирекцията: 11
Дирекция "Правно - административни дейности":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Илиан Точев
Телефон: 0298511754
Вътрешен: 754
Електронна поща: tochev@iag.bg


Отдели
Правни дейности
Информационно обслужване и връзки с обществеността
Човешки ресурси и административно обслужване
Служители в дирекцията: 23
Дирекция "Горски територии":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Джемиле Молаахмед
Телефон: 0298511277
Вътрешен: 277
Електронна поща: djemile_m@iag.bg


Отдели
Промени в горските територии
Учредяване на вещни права
Инвентаризация и планиране
Служители в дирекцията: 21
Дирекция "Горско стопанство":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Тони Кръстев
Телефон: 0298511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: tkrastev@iag.bg


Отдели
Стопанисване на горските територии
Ползване от горите
Наука и международни дейности
Служители в дирекцията: 25
Дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство":
Длъжност: Директор дирекция
Име: Росен Райчев
Телефон: 029045369
Вътрешен:
Електронна поща: rraichev@iag.bg


Отдели
Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Ловно стопанство
Служители в дирекцията: 21