Регионални дирекции на горите

Шумен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Емил Гелов
Телефон: 054 800 703
Факс: 054 800 704
Електронна поща: rugshumen@iag.bg
Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. Л. Каравелов № 28А

Интернет страница: www.shumen.iag.bg


 

 Телефон: 054 800 703